Web
Analytics
Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ): Ασθένεια που τείνει να γίνει επιδημία - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ): Ασθένεια που τείνει να γίνει επιδημία

Γράφει: Χρήστος Ιατρού ∆/ντής Νεφρολογικού Γ.Ν. Νίκαιας, Πρόεδρος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας

 

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) ή, παλαιότερα, αποκαλούμενη και Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια είναι η κατάσταση εκείνη η οποία χαρακτηρίζεται προοδευτική απώλεια της νεφρικής λειτουργίας λόγω βλάβης των νεφρών, σε χρονική περίοδο μερικών μηνών ή ετών, με αποτέλεσμα την αδυναμία των νεφρών να απομακρύνουν άχρηστες ουσίες (π.χ. ουρία) και το περίσσιο νερό (υγρό) από τον οργανισμό. Το τελικό αποτέλεσμα είναι οι ουσίες αυτές και τα υγρά να αθροίζονται στον οργανισμό και να προκαλούν επιπλοκές από τα διάφορα όργανα (καρδιά, αγγεία, οστά κ.λπ.).

 

Η συχνότητα εµφάνισης της νόσου δυστυχώς βαίνει συνεχώς αυξανόµενη και παίρνει τη µορφή επιδηµίας. Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (ΗΠΑ) τα επιδηµιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι το 10-12% του πληθυσµού (δηλ. 26.000.000 περίπου) έχει πρόβληµα µε τους νεφρούς του (εννοώντας από τη διαπίστωση µίας απλής µικροσκοπικής αιµατουρίας σε τυχαία εξέταση γενικής ούρων µέχρι και τελικό στάδιο ΧΝΝ, δηλ. το στάδιο όπου ο ασθενής είναι αναγκασµένος για να επιβιώσει να υποβληθεί σε εξωνεφρική κάθαρση -αιµοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση- ή µεταµόσχευση νεφρού). Αντίστοιχα επιδηµιολογικά δεδοµένα υπάρχουν και για την Ευρώπη.

Με δεδοµένο ότι το 10% του πληθυσµού ενός κράτους έχει νεφρικό πρόβληµα, µπορεί κανείς να πει ότι στην Ελλάδα 1.000.000 συµπολίτες µας έχουν ΧΝΝ (από πολύ ελαφρά µορφή έως και πολύ σοβαρή, δηλαδή τελικό στάδιο αυτής). Το 10% µάλιστα απ' αυτούς, δηλαδή 100.000, θα πρέπει να έχουν σοβαρή ΧΝΝ (δηλαδή µε σηµαντική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας), σύµφωνα πάντα µε τις εκτιµήσεις των υπαρχουσών επιδηµιολογικών µελετών σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Η συµπτωµατολογία της ΧΝΝ εξαρτάται από το βαθµό της βλάβης των νεφρών και την εξέλιξή της. Στο αρχικό στάδιο (Στάδιο Ι της νόσου), όπου παρότι υπάρχει βλάβη των νεφρών η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική, ο ασθενής δεν αντιλαµβάνεται τίποτα και η διαπίστωση του νεφρικού προβλήµατος µπορεί να γίνει από έναν τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο (αίµατος, ούρων ή απεικόνιση, π.χ. υπερηχογράφηµα νεφρών).

Tα συμπτώματα

Όσο η βλάβη προχωράει η νεφρική λειτουργία µειώνεται και µπορεί να εµφανιστούν διάφορα συµπτώµατα και εργαστηριακά ευρήµατα όπως αδυναµία, καταβολή, αναιµία, υπέρταση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές (αυξηµένο κάλιο, χαµηλό νάτριο, υψηλό φώσφορο, χαµηλό ασβέστιο), αυξηµένη χοληστερίνη και τριγλυκερίδια, διαταραχές από την καρδιά και τα αγγεία, διαταραχές από τα οστά, νευροπάθεια, αιµορραγική διάθεση κ.ά.

Το δυστύχηµα είναι ότι οι προαναφερόµενες κλινικές εκδηλώσεις αρχίζουν κυρίως να εµφανίζονται όταν η νεφρική λειτουργία έχει χαθεί σε µεγάλο βαθµό, δηλαδή πάνω από το 50%, και τότε το µόνο που µπορεί να κάνει κανείς είναι να επιβραδύνει (όσο µπορεί) την εξέλιξη της ΧΝΝ προς το τελικό στάδιο αυτής µε θεραπευτικές παρεµβάσεις.

Τα συχνότερα αίτια της ΧΝΝ είναι οι σπειραµατονεφρίτιδες (πρωτοπαθείς, δηλαδή αυτές όπου δεν βρίσκεται συνήθως το αίτιο, ή δευτεροπαθείς, αυτές στις οποίες το αίτιο είναι γνωστό, όπως π.χ. ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος, αγγειίτιδες κ.λπ.), ο Σακχαρώδης ∆ιαβήτης και η υπέρταση.

Άλλα αίτια µπορεί να είναι συγγενείς παθήσεις των νεφρών (π.χ. πολυκυστική νόσος των νεφρών), κατάχρηση φαρµάκων, απόφραξη της ουροφόρου οδού (από το ύψος των νεφρών µέχρι την ουροδόχο κύστη) κ.ά.

Για την εµφάνιση βέβαια της νόσου συµβάλλουν και διάφοροι προδιαθεσικοί παράγοντες όπως η µεγάλη ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό νεφροπάθειας, η παχυσαρκία, το κάπνισµα, η φυλή, το φύλο και η εθνικότητα του ασθενούς.

Η θεραπεία

Η διάγνωση της νόσου µπορεί να γίνει µε τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο στο πλαίσιο ενός τσεκαπ ή µε προγραµµατισµένο έλεγχο σε ασθενείς που έχουν εκδηλώσει συµπτωµατολογία ΧΝΝ, έχουν νόσηµα το οποίο γνωρίζουµε ότι µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους νεφρούς ή υπάρχει προδιαθεσικός παράγοντας για ΧΝΝ.

Η θεραπεία της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου αρχικά στοχεύει στην επιβράδυνση ή στο σταµάτηµα της εξέλιξής της προς το τελικό στάδιο αυτής.

Τούτο µπορεί να επιτευχθεί µε καλή ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης, καλή ρύθµιση του σακχάρου του αίµατος (στους διαβητικούς ασθενείς), διακοπή του καπνίσµατος, ρύθµιση της υπερχοληστεριναιµίας και υγιεινή διατροφή (µείωση της λήψης αλατιού, όχι µεγάλη κατανάλωση κρέατος κ.ά.).

Όταν όµως η Χρόνια Νεφρική Νόσος εξελιχθεί προς το τελικό στάδιο αυτής και η συµπτωµατολογία είναι έντονη, η αντιµετώπισή της γίνεται µε εξωνεφρική κάθαρση (αιµοκάθαρση - τεχνητό νεφρό - ή περιτοναϊκή κάθαρση) σε συνδυασµό µε φαρµακευτική αγωγή ή µεταµόσχευση νεφρού.

Καθεµία από τις τελευταίες µεθόδους έχει τα προβλήµατά της, αλλά η καλή συνεργασία του γιατρού και του ασθενούς µπορεί να εξασφαλίσει τη σωστή αντιµετώπιση του τελευταίου, την καλή ποιότητα ζωής του και τη µειωµένη νοσηρότητα και θνητότητά του.

Πρόληψη και διαπίστωση

Μην ξεχνάµε όµως ότι το σηµαντικότερο για κάθε νόσηµα δεν είναι η αντιµετώπιση, αλλά η πρώιµη διαπίστωσή του ή καλύτερα η πρόληψή του. Τούτο δεν διαφέρει και για τη ΧΝΝ.

Για την πρώιµη διαπίστωση της ΧΝΝ απαιτούνται απλές εξετάσεις:

  1. Γενική ούρων (ανιχνεύει την ύπαρξη αίµατος και πρωτεϊνών στα ούρα, ενδεικτικά ευρήµατα νεφροπάθειας).
  2. Μέτρηση επιπέδων ουρίας και κυρίως κρεατινίνης στο αίµα (προσοχή, η κρεατινίνη µπορεί να είναι φυσιολογική ακόµα και αν έχει χαθεί το 50% της νεφρικής λειτουργίας, πράγµα που σηµαίνει ότι ο γιατρός ή το εργαστήριο θα πρέπει έχοντας την τιµή κρεατινίνης να  υπολογίζει το ποσοστό της νεφρικής λειτουργίας).
  3. Υπερηχογράφηµα νεφρών.

Για την πρόληψη της ΧΝΝ απαιτούνται:

  • Παρακολούθηση και ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης (αν υπάρχει).
  • Αντιµετώπιση της παχυσαρκίας.
  • ∆ιακοπή του καπνίσµατος.
  • Υγιεινή διατροφή (όχι πολύ αλάτι, όχι πολλά κρέατα).
  • Εξέταση αίµατος για προσδιορισµό των επιπέδων γλυκόζης νηστείας ή αν απαιτείται και µετά από χορήγηση σακχάρου από το στόµα.
  • Αντιµετώπιση της υπερχοληστεριναιµίας.

Προληπτικά µέτρα απαιτούνται όχι µόνο γι' αυτούς που έχουν επιβαρυντικούς ή προδιαθεσικούς παράγοντες για εµφάνιση ΧΝΝ αλλά για όλους.

 

Χρήστος Ιατρού ∆/ντής Νεφρολογικού Γ.Ν. Νίκαιας
Πρόεδρος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας

 

Πηγή: Health (Ελεύθερος Τύπος)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
.

Κολύμβηση

Video

O Δρόμος για την Θεραπεία αποτελεί το site στον χώρο της υγείας, που απευθύνεται σε ασθενείς, ενημερώνοντάς τους για θέματα κλασικής ιατρικής αλλά και εναλλακτικών θεραπειών.

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες και άρθρα, με σκοπό την ενημέρωση και μόνο. Στην περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε μία θεραπεία που αναγράφεται στο dromostherapeia.gr, επιβάλλεται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Η πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας.
Ο dromostherapeia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει που να έχει σχέση με υλικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν.