Web
Analytics
Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) ρυθμίζει και ελέγχει την λειτουργία των οργάνων του σώματος και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση και συνεργασία. Επίσης ελέγχει τις ψυχικές, γνωστικές και συμπεριφορικές αλλά και σωματοαισθητηριακές λειτουργίες (όραση, αφή, όσφρηση, ακοή και γεύση) για την αντίληψη του περιβάλλοντος. Το ΚΝΣ αποτελείται από νευρώνες και νευρογλοιακά κύτταρα που μεταφέρουν αισθητικά ερεθίσματα, τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό που είναι υπεύθυνα για τη συσχέτιση και των πληροφοριών και είναι τα βασικά κύτταρα. Η δομή τους περιλαμβάνει χαρακτηριστικές δομές, τις αποφυάδες που ονομάζονται άξονες και δενδρίτες. Οι νευρώνες διαθέτουν δύο σημαντικές ιδιότητες, την αγωγιμότητα και την διεγερσιμότητα. Μεταδίδουν το ερέθισμα με την μορφή ηλεκτρικών παλμών. Τα νευρογλοιακά κύτταρα έχουν υποστηρικτικό ρόλο και βοηθούν στην διατήρηση του περιβάλλοντος των νευρώνων.

Το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (ΑΝΣ) λειτουργεί ακούσια και ρυθμίζει τις καθημερινές ανάγκες ελέγχοντας τα όργανα, ιστούς και αδένες στο σώμα. Το ΑΝΣ διακρίνεται περαιτέρω στο: Συμπαθητικό σύστημα, που συμμετέχει στην προετοιμασία για αυξημένες απαιτήσεις ετοιμότητας, Παρασυμπαθητικό σύστημα, που εξοικονομεί και εναποθηκεύει ενέργεια, Σωματικό σύστημα που είναι υπεύθυνο για εκούσιες λειτουργίες και στο

Προσαγωγό τμήμα όπου οι νευρώνες προσάγουν πληροφορίες από την περιφέρεια προς το ΚΝΣ.

Ο μέσος εγκέφαλος έχει βάρος περίπου 1300-1400 γραμμάρια στον άντρα και 1200-1300 στη γυναίκα. Αρχικά ο εγκέφαλος χωρίζεται στο πρόσθιο, μέσο, και οπίσθιο τμήμα ενώ περαιτέρω διαχωρισμός δημιουργεί δυο άλλα τμήματα με διαίρεση του προσθίου σε τελικό και διάμεσο και του οπίσθιου σε οπίσθιο και έσχατο. Ο τελικός εγκέφαλος έχει δυο ημισφαίρια, το στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα. Σε κάθε ημισφαίριο διακρίνονται σε τρεις επιφάνειες την έξω, την έσω, και την κάτω, τρεις πόλους που είναι ο μετωπιαίος , ο ινιακός και ο κροταφικός.

Εκτός από τη διαίρεση του εγκεφάλου σε ημισφαίρια υπάρχει και περαιτέρω διαχωρισμός όσον αφορά τους λοβούς.

Οι ινιακοί λοβοί σχετίζονται κυρίως με τις οπτικές ικανότητες και επεξεργασία, την αντίληψη του άμεσου περιβάλλοντος, την αναγνώριση και τη μνήμη αλλά και την κατανόηση των οπτικών ερεθισμάτων. Όλες οι πληροφορίες και τα αισθητηριακά ερεθίσματα που λαμβάνονται από τα μάτια ελέγχονται από τους ινιακούς λοβούς. Αυτές οι πληροφορίες συμβάλλουν στην αναγνώριση των προσώπων, των σχεδίων και των αντικειμένων, του περιβάλλοντος χώρου, οπτικοχωρικών και οπτικοκατασκευαστικών ικανοτήτων, της αντίληψης και των διεργασιών της οπτικής μνήμης και των σχετικών λειτουργιών.

Οι βρεγματικοί λοβοί συμμετέχουν στην ενσωμάτωση των αισθητηριακών πληροφοριών από όλα τα υπόλοιπα σημεία του σώματος. Οι βρεγματικοί λοβοί επίσης σχετίζονται με τη γνώση των αριθμών και τις σχέσεις τους, την ικανότητα συλλαβισμού και τον χειρισμό των αντικειμένων. Επιπρόσθετα ελέγχουν τον σχεδιασμό, την πλοήγηση και τον προσανατολισμό στο χώρο και το χρόνο.

Οι μετωπιαίοι λοβοί ελέγχουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τη συναισθηματική κατάσταση και τις ανώτερες γνωστικές διεργασίες γνωστές και ως εκτελεστικές λειτουργίες που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την αναστολή και εκκίνηση, την δημιουργία στρατηγικών, την εργαζόμενη μνήμη, την γνωστική ευελιξία και μετατόπιση. Βλάβη στους μετωπιαίους λοβούς μπορεί να δημιουργήσει συμπτώματα κατάθλιψης ή μανίας, έλλειψη αναστολών, μειωμένη ψυχοκινητική ταχύτητα, γνωστική ακαμψία και εμμονές.

Οι κροταφικοί λοβοί τέλος είναι υπεύθυνο για όλες τις ανώτερες διεργασίες των πληροφοριών, την ερμηνεία των αισθητηριακών ερεθισμάτων όπως γεύση και όσφρηση σε συνδυασμό με λεκτικά τμήματα της μνήμης και της μάθησης (όπως επεισοδιακή).

Το μεταιχμιακό σύστημα είναι ένα νευρωνικό δίκτυο που εμπεριέχει τον ιππόκαμπο, την αμυγδαλή, τον πρόσθιο θαλαμικό πυρήνα και το μεταιχμιακό φλοιό. Το μεταιχμιακό σύστημα έχει νευρωνικές οδούς και συνδέσεις σε κάθε έναν από τους τέσσερις λοβούς του εγκεφάλου. Είναι επίσης γνωστό και ως συναισθηματικός εγκέφαλος εφόσον σχετίζεται με τη μνήμη, τη συναισθηματική ισορροπία, τον έλεγχο της συμπεριφοράς και της όσφρησης, του μεταβολισμού και των ενδοκρινικών συστημάτων.

Η παρεγκεφαλίδα είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των κινητικών παρορμήσεων προκειμένου να τελειοποιηθούν οι λεπτές και οι ακριβείς κινήσεις, λαμβάνοντας και με την διαχείριση πληροφοριών από όλα τα σημεία του σώματος. Επίσης προσαρμόζουν την δραστηριότητα των μυών βοηθώντας στην ισορροπία. Τέλος έχει μεγάλη συμμετοχή σε γνωστικές διεργασίες όπως τον έλεγχο και διαχείριση ενός μεγάλου αριθμού λειτουργιών προσοχής.

Η κινητική λωρίδα είναι το πίσω μέρος των μετωπιαίων λοβών και ελέγχει την διαχείριση των ακούσιων μυϊκών κινήσεων. Παρόμοια η αισθητηριακή λωρίδα βρίσκεται στο πρόσθιο κομμάτι του βρεγματικού λοβού και ελέγχει την αίσθηση της αφής και λαμβάνει πληροφορίες από τους μυς, το δέρμα και τις κλειδώσεις προκειμένου να αντιληφθεί τα αισθητηριακά ερεθίσματα.

Τέλος, το εγκεφαλικό στέλεχος επικοινωνεί πληροφορίες μεταξύ του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Ελέγχει την κούραση, εγρήγορση και τον καρδιακό ρυθμό. Οι λειτουργίες του είναι πολύ σημαντικές εφόσον βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της συνείδησης και σε σοβαρές περιπτώσεις ακόμα και σε θάνατο. Το εγκεφαλικό στέλεχος χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα: τον διάμεσο εγκέφαλο που περιλαμβάνει τον θάλαμο και τον υποθάλαμο που σχετίζεται κυρίως με την ρύθμιση διαφορετικών λειτουργιών του σώματος όπως τον μεταβολισμό, την αρτηριακή πίεση, την όρεξη, την εγρήγορση, την πείνα και τη δίψα αλλά και τον ύπνο. Ο μέσος εγκέφαλος ελέγχει όλες τις πτυχές της όρασης, της ακοής και τις διεργασίες των στάσεων του σώματος. Το τρίτο τμήμα του εγκεφαλικού στελέχους είναι η γέφυρα που σχετίζεται με την κίνηση των ματιών. Τέλος, στον προμήκη μυελό βρίσκονται τα κέντρα της ρύθμισης του καρδιακού παλμού, της αναπνοής και της ποσότητας του αίματος.

Οι παθήσεις του ΚΝΣ περιλαμβάνουν νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται νευροεκφυλιστικές νόσοι όπως Νόσος Alzheimer's ή Parkinson's με ή χωρίς ανοικά συμπτώματα, αγγειακές βλάβες ή διαταραχές που σχετίζονται με αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια, άνοια με σωμάτια του Lewy, σύνδρομο Balint, μετωποκροταφική άνοια, Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις ανοιχτού ή κλειστού τύπου, σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία και ημικρανίες. Τέλος δεν είναι σπάνιες διαταραχές μεταβολικών, τοξικών ή ενδοκρινολογικών συνδρόμων.

Στην δεύτερη κατηγορία, τις ψυχιατρικές διαταραχές περιλαμβάνονται η Σχιζοφρένεια και η Διπολική διαταραχή, η ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή, η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές.

Στις νευρολογικές διαταραχές του ΚΝΣ συστήνεται είτε φαρμακοθεραπεία (ανάλογα με την διάγνωση), είτε Γνωστική Αποκατάσταση, Φυσιοθεραπεία ή Εργοθεραπεία είτε ένας συνδυασμός των παραπάνω. Η Γνωστική

Αποκατάσταση είναι μια δομημένη σειρά από θεραπευτικές δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για να επανεκπαιδεύσουν την ικανότητα του ατόμου να σκέφτεται, να χρησιμοποιεί την κρίση του και να παίρνει αποφάσεις. Επικεντρώνεται στο να βελτιώσει ελλείψεις στη μνήμη, προσοχή, αντίληψη, μάθηση, σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων. Ο απώτερος στόχος της Γνωστικής Αποκατάστασης είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής ή να βελτιώσει την ικανότητα της λειτουργικότητας του ατόμου. Θεωρείται ένα πρόγραμμα καθοδηγούμενης θεραπείας για την εκμάθηση ή την επανεκμάθηση τρόπων συγκέντρωσης, επίλυσης προβλημάτων και τρόπους βελτίωσης της μνήμης. Επίσης γνωστή ως Νευροψυχολογική Αποκατάσταση ή Νευροαποκατάσταση, περιλαμβάνει την ανάρρωση των γνωστικών και συμπεριφορικών ελλείψεων. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να έχουν μια εποικοδομητική και ικανοποιητική ζωή μετά από εγκεφαλικό τραυματισμό ή βλάβη αν μάθουν να διαχειρίζονται τα γνωστικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Η Γνωστική Αποκατάσταση δεν θεραπεύει την εγκεφαλική βλάβη αλλά στοχεύει μέσω παρεμβάσεων τις ελλείψεις στα επίπεδα που εμφανίζονται.

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από το πόση βελτίωση θα έχετε και την ικανότητα σας να πετύχετε τους στόχους σας. Ο μέσος όρος είναι από 2 ως 4 μήνες.

Στις ψυχιατρικές διαταραχές συνήθως συνιστάται φαρμακοθεραπεία και κάποιας μορφής ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους είναι η Γνωστική Συμπεριφορική θεραπεία (ΓΣΘ).

Η ΓΣΘ επιχειρεί να επιλύσει προβλήματα σχετικά με τα δυσλειτουργικά συναισθήματα, συμπεριφορές και σκέψεις μέσω μιας συστηματικά δομημένης διαδικασίας. Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ για μια σειρά διαταραχών –με ή χωρίς τον συνδυασμό φαρμακοθεραπείας- όπως συναισθηματικές, αγχώδεις, προσωπικότητας, τροφής, κατάχρησης ουσιών και ψυχωτικές. Κάποιες από τις τεχνικές που ακολουθούνται περιλαμβάνουν το ημερολόγιο σκέψεων, γεγονότων και συμπεριφορών αλλά και συναισθημάτων. Επίσης, εξέταση και έλεγχο σκέψεων, πεποιθήσεων και αξιολόγηση των σκέψεων που μπορεί να είναι δυσλειτουργικές ή καταστροφικές. Σε συμπεριφορικό επίπεδο τα άτομα σταδιακά εκτίθενται σε ασκήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που μέχρι τώρα απέφευγαν υιοθετώντας καινούριους τρόπους αντίδρασης.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Κολύμβηση

Video

O Δρόμος για την Θεραπεία αποτελεί το site στον χώρο της υγείας, που απευθύνεται σε ασθενείς, ενημερώνοντάς τους για θέματα κλασικής ιατρικής αλλά και εναλλακτικών θεραπειών.

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες και άρθρα, με σκοπό την ενημέρωση και μόνο. Στην περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε μία θεραπεία που αναγράφεται στο dromostherapeia.gr, επιβάλλεται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Η πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας.
Ο dromostherapeia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει που να έχει σχέση με υλικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν.